diva..diva..

VOP

I. Základné ustanovenia

Nasledujúce „Všeobecné obchodné podmienky“ platia pre všetky dodávky, výkony a služby poskytované na stránkach www.divarush.com na území Slovenskej republiky.

Predávajúci:
Divarush,s.r.o., Vodná 19/41, Komárno 94501, Slovenská Republika
IČO: 44244533, DIČ: 2022654073

Kupujúci:
Fyzická alebo právnická osoba, ktorá poskytuje svoje kontaktné údaje pre bezproblémové vybavenie objednávky, prípadne údaje , ktoré chce mať uvedené na nákupných dokladoch.

Kontakt

Divarush, s.r.o.

Vodná 19/41
Komárno 94501
Slovenská Republika

Email: info@divarush.com

II. Bezpečnosť a ochrana informácií

Predávajúci sa vyhlasuje, že všetky osobné údaje kupujúceho sú dôverné a budú použité len na uskutočnenie plnenia objednávky kupujúceho a nebudú nijako inak zverejnené, poskytnuté tretej osobe a pod. S výnimkou situácií súvisiacich s distribúciou alebo platobným stykom týkajúceho sa objednaného tovaru (informácie ako meno a adresa dodania).

III. Objednávka

Objednávky su príjmané prostredníctvom objednávkového formulára, elektronickou poštou, telefonicky, cez Skype alebo osobne. Tovar je dodávaný na miesto požadované kupujúcim.
Predávajúci doporučuje kupujúcim realizovať objednávky cez objednávkový formulár alebo inou písomnou formou pričom musí uviesť nasledujúce údaje:

– Meno a Priezvisko
– E-mail a telefónne číslo
– Adresa doručenia
– Názov objednávaného tovaru
– Spôsob platby
– Spôsob doručenia
– Veľkosť objednávaného tovaru

Kupujúci dostane objednaný Tovar za cenu platnú v moment jeho objednania. Túto cenu je predávajúci oprávnený meniť vzhľadom na aktuálnu situáciu na trhu.

IV. Záväznosť objednávky

Odoslaním objednávky zákazník potvrdzuje záväznosť tejto objednávky a súhlasí s týmito obchodnými podmienkami. Objednávka je návrhom kúpnej zmluvy, ktorá vzniká samotným dodaním tovaru. Podmienkou platnosti elektronickej objednávky je vyplnenie všetkých povinných polí v objednávkovom formulári.

V. Dodanie tovaru

Dodávky tovaru sú realizované po celom Slovensku do 4 dní od potvrdenia objednávky predávajúcim. Podľa individuálnej dohody je možné stanoviť aj inú dodaciu dobu. Prepravu tovaru zabezpečuje predávajúci a uhrádza kupujúci podľa aktuálneho cenníku:

Pre tovar v celkovej hodnote do 50€ je poštovné 2,80€ pri platbe prevodom na účet, a 3,60€ pri dobierke, uvedené platí pre SR.

Do ČR posielame tovar len prevodom na účet a cena poštovného je 6,80€. Máme zriadený účet v ČR- žiadne extra náklady pre klienta. Po dohode môžeme tovar poslať aj na dobierku, ale je to zbytočne nákladné pre zákazníčku.

Neúplnú alebo poškodenú zásielku je nutné neodkladne oznámiť telefonicky alebo e-mailom na adresu divarush@divarush.com

VI. Platobné podmienky

Forma platby za objednaný tovar je možná:

– platbou na dobierku

– platbou prevodom z účtu

– platbou cez PayPal

Tovar zostáva do úplného zaplatenie majetkom predávajúceho.

VII. Odsúpenie od zmluvy - vrátenie tovaru

Kupujúci je oprávnený odstúpiť od zmluvy v lehote 7 pracovných dní od prevzatia tovaru bez udania dôvodu v súlade s ust. § 12 ods. 1 zákona č. 108/2000 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji v znení neskorších predpisov.

Odstúpenie od zmluvy musí kupujúci urobiť písomnou formou a musí obsahovať identifikáciu kupujúceho, číslo a dátum objednávky, názov tovaru, spôsob, akým má predávajúci vrátiť už prijaté plnenie najmä číslo účtu a poštovú adresu. Zároveň s odstúpením od kúpnej zmluvy je povinný doručiť predávajúcemu tovar v originálnom obale.

Tovar doručený späť na adresu predávajúceho musí byť v pôvodnom obale, nesmie byť použitý, musí byť nepoškodený, kompletný aj s kópiou dokadu o jeho kúpe. Doporučujeme Vám tovar poistiť. V prípade nedodržanie niektorej z uvedených podmienok má predávajúci právo odmietnuť vrátenie tovaru.

Pri splnení všetkých vyššie uvedených podmienok pre vrátenie tovaru Vám peniaze za Tovar zašleme prevodom na Váš účet a to najneskôr do 14 dní po doručení tovaru.

VIII. Záručné podmienky

Na všetok predávaný tovar, pokiaľ nie je určené pri tovare inak, je poskytovaná zákonom stanovená záručná doba 2 roky. Záruka sa nevzťahuje na bežné opotrebenie veci (alebo ich častí) spôsobené používaním.

Oprávnenie na záruku zaniká v prípade, že vada bola spôsobená mechanickým poškodením výrobku, prevádzkovaním alebo skladovaním výrobku v nevhodných podmienkach. Kratšiu životnosť nie je možné považovať za vadu. Za výrobné vady zodpovedá výrobca. Vady ktoré nemohli byť zistené pri preberaní tovaru a na ktoré sa vzťahuje záručná doba je odberateľ povinný reklamovať u odberateľa písomnou reklamáciou. Za vady vzniknuté nesprávnym používaním tovaru predávajúci nezodpovedá. V prípade, že odberateľ prevezme tovar, ktorý nebol predmetom kúpnej zmluvy má odberateľ právo na bezplatnú výmenu tovaru v zhode s kúpnou zmluvou. Zodpovednosť za škodu prechádza na kupujúceho v momente prevzatia tovaru od dopravcu. Z tohto dôvodu je odberateľ povinný skontrolovať si tovar pri preberaní od dopravcu. Pokiaľ odberateľ zistí poškodenie je v jeho záujme zaznamenať poškodenie v prítomnosti prepravcu. Za škody spôsobené pri preprave nesie prepravca. Podpísaním prevzatia tovaru odberateľ potvrdzuje prevzatie tovaru v nepoškodenom stave.

Záručná doba všetkým osobám, používajúcim výrobok pre účel podnikania alebo obchodu s daným výrobkom, nieje stanovená Občianskym zákonníkom a stanovuje ju konkrétny dovozca či výrobca. Záručná doba uvedená na našich stránkach je určená výhradne pre spotrebiteľov, nie pre podnikateľov, ktorí tovar kupujú v rámci svojej podnikateľskej činnosti.

IX. Záverečné ustanovenia

Tieto Všeobecné obchodné podmienky sú platné od 06. 09.2010. V neuvedených prípadoch sa vzťahy medzi kupujúcim a predávajúcim riadia platným znením Obchodného zákonníka pre právnické osoby a Občianského zákonníka pre fyzické osoby.